Muistikuva
Muistikuva


Käyttöehdot

1. Soveltaminen

1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Crasman Co Ltd:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") kehittämän ja ylläpitämän Muistikuva.net-kuvapäiväkirjapalvelun (jäljempänä "Verkkopalvelu") käyttöä koskevaan sopimukseen (jäljempänä "Sopimus"), jonka Verkkopalvelun käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") hyväksyy täyttäessään Muistikuva.netin rekisteröitymislomakkeen.

2. Yleistä

2.1 Verkkopalvelun on tarkoitus olla kuvapäiväkirjapalvelu kuluttajille, jonne Verkkopalveluun rekisteröityneet Käyttäjät voivat lähettää kuvatiedostoja suoraan kamerapuhelimistaan. Kuvien lähettäminen Verkkopalveluun tapahtuu aina Palvelutarjoajan tässä dokumentissa määrittelemin ehdoin. 2.2 Verkkopalvelun käyttö ilman rajoituksia edellyttää Käyttäjältä rekisteröitymistä Verkkopalvelun käyttäjäksi. Käyttäjä rekisteröityy Verkkopalvelun käyttäjäksi täyttämällä rekisteröintitiedot ja hyväksymällä nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Verkkopalvelua voidaan käyttää myös rekisteröitymättä, jolloin Käyttäjä ei voi hyödyntää Verkkopalvelun kaikkia ominaisuuksia.

3. Käyttäjäsopimus

3.1 Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Verkkopalvelua (jäljempänä .Käyttöoikeus.) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjä tiedostaa, että Sopimuksen kohtien 3.3-3.8 mukaisten tietojen (jäljempänä "Käyttäjätiedot") antaminen on edellytys Sopimuksen hyväksymiselle. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos. 3.2 Verkkopalveluun rekisteröityvän Käyttäjän tulee olla täysivaltainen tai hänellä täytyy olla huoltajan lupa käyttää palvelua. Palveluun voi rekisteröityä Käyttäjäksi myös oikeushenkilö. 3.3 Käyttäjän nimi on [Käyttäjän nimi] ja kotipaikkakunta [Kotipaikkakunta]. Hakasuluilla tarkoitetaan rekisteröintilomakkeella olevaa samannimistä kenttää. 3.4 Käyttäjän sähköpostiosoite on [Sähköpostiosoite]. 3.5 Käyttäjän puhelinnumero on [Puhelinnumero]. 3.6 Käyttäjän ikä on [Ikä]. 3.7 Mikäli käyttäjän ikä on alle 18 vuotta, tulee hänellä olla vanhempiensa lupa käyttää palvelua ja näin ollen rekisteröintilomakkeelta tulee merkitä kohta [Minulla on vanhempieni lupa käyttää palvelua]. 3.8 Käyttäjällä tulee olla salasanalla suojattu henkilökohtainen käyttäjätunnus, jotta Käyttäjä voi käyttää Verkkopalvelua. Käyttäjän valitsema käyttäjätunnus on [Tunnus]. 3.9 Käyttäjä sitoutuu Verkkopalvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla. 3.10 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Verkkopalvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen Verkkopalvelusta sekä Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen ja tilastolliseen- ja markkinatutkimukseen. 3.11 Verkkopalvelun käyttäjäksi rekisteröityminen on Käyttäjälle maksutonta. 3.12 Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä Käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä Käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

4. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

4.1 Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Verkkopalvelun käytöstä. 4.2 Käyttäjä käyttää Verkkopalvelua omalla vastuulla ja Käyttäjä vastaa kaikista Verkkopalvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista. 4.3 Käyttäjä on velvollinen käyttämään Verkkopalvelua tämän Sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. 4.4 Palvelua ei saa käyttää tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille. 4.5 Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänellä on oikeus levittää Verkkopalveluun lähettämiään kuvia. 4.6 Käyttäjän tulee määritellä kuvapäiväkirjansa alle 18-vuotiailta kielletyksi, mikäli hän lähettää sinne kuvia, joiden sisällön Käyttäjä epäilee olevan sopimatonta alaikäisille Käyttäjille. Tällaiseksi sisällöksi luokitellaan mm. pornografiset kuvat. 4.7 Käyttäjällä ei ole oikeutta linkittää Muistikuva.netissä sijaitsevaa materiaalia muihin palveluihin. Linkki Muistikuva.netiin ja siellä sijaitsevaan materiaaliin niin, ettei Muistikuva.netin sisältömateriaalia lainata, on sallittua.

5. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu

5.1 Palveluntarjoaja tarjoaa Verkkopalvelun Käyttäjille kuvapäiväkirjapalvelun, jonne Käyttäjä voi lähettää omia kuviaan sekä katsella muiden Käyttäjien lähettämiä kuvia. 5.2 Materiaalin lähettäminen Verkkopalveluun tapahtuu Käyttäjien toimesta ja vastuu materiaalin sisällöstä on Verkkopalvelun Käyttäjillä. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Verkkopalveluun lähettämistä kuvista, Käyttäjien lähettämien kuvien laillisuudesta tai aitoudesta tai siitä, onko Käyttäjällä laillinen oikeus levittää kuvia. 5.3 Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa sopimaton, haitallinen, virheellinen tai oman etunsa tai Käyttäjän tai kolmannen osapuolen edun vastainen kuva tai muu Käyttäjän Verkkopalveluun lähettämä materiaali. 5.4 Verkkopalvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Verkkopalvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. 5.5 Verkkopalvelussa julkaistavien kuvien tekijänoikeudet ovat kuvat ottaneilla Käyttäjillä. 5.6 Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjien Verkkopalveluun lähettämää sisältömateriaalia eli kuvia vain Verkkopalvelussa. 5.7 Käyttäjillä ei ole oikeutta käyttää tai julkaista Verkkopalvelussa esiintyvää aineistoa Verkkopalvelun ulkopuolella ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta. Käyttökielto ei koske Käyttäjän itsensä ottamia kuvia. 5.8 Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Verkkopalvelun sisältöä rajoituksetta, lukuunottamatta Käyttäjien Verkkopalveluun lähettämää materiaalia. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle mahdollisista Verkkopalvelun korjaus-, asennus- ja muutostöistä Verkkopalvelun välityksellä. 5.9 Palveluntarjoaja ei voi taata Käyttäjätietojen oikeellisuutta. Käyttäjät tiedostavat, että Palveluntarjoaja ei pysty tarkistamaan Käyttäjätietoja. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Käyttäjätietojen oikeellisuudesta eikä mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. 5.10 Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen Verkkopalvelun Käyttäjälle aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat johtuneet Verkkopalvelussa välitetyn tiedon tai muun materiaalin johdosta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Verkkopalvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. 5.11 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa virheellisiä tietoja antanut tai muuten tätä Sopimusta, lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä Verkkopalvelusta ja estää hänen pääsynsä Verkkopalvelun Käyttäjäksi.

6. Sopimuksen muuttaminen

6.1 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan seitsemän (7) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. 6.2 Saatuaan tiedon muutoksista Käyttäjä voi irtisanoa Sopimuksen joko lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen irtisanominen@muistikuva.net tai Verkkopalvelusta löytyvällä irtisanomislomakkeella ennen muutosten voimaantuloa. 6.3 Mikäli Käyttäjä jatkaa Verkkopalvelun käyttöä Sopimuksen muutosten voimaantulon jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen uuden Sopimuksen muuttuneet ehdot. 6.4 Yksittäinen asiakas eli Käyttäjä ei voi muuttaa Sopimuksessa määriteltyjä ehtoja muuten kuin siitä erikseen Crasman Co Ltd:n kanssa tehdyllä, molempien osapuolten allekirjoitukset sisältävällä sopimuksella.

7. Sopimuksen voimassaolo

7.1 Sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä Sopimuksen ja Palveluntarjoajan myöntäessä Käyttäjälle Käyttöoikeuden Palveluun. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle Käyttöoikeutta tämä Sopimus ei tule voimaan miltään osin. 7.2 Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa Sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Verkkopalvelun välityksellä perustelematta irtisanomista. 7.3 Sopimus ei velvoita Käyttäjää käyttämään Verkkopalvelua.

8. Sopimuksen siirtäminen

8.1 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle mikäli siirtäminen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään tai Verkkopalvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu. 8.2 Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus aina saman konsernin osakkuus- tai tytäryhtiölle. 8.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta. Käyttäjän tulee erityisesti tiedostaa, että Käyttöoikeus on henkilökohtainen ja sitä sitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

9. Erimielisyydet

9.1 Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Kaikki Sopimukseen ja Verkkopalveluun liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.